CMF Nederland

CMF voorjaarsconferentie – 29 mei 2021 – Digitaal

Op 29 mei 2021 willen we graag onze voorjaarsconferentie organiseren. Hierbij nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. We zijn nog hard bezig met de voorbereidingen, hieronder kunt u meer lezen over het thema en de onderdelen die al bekend zijn.

 

Digitale Conferentie 

In verband met de huidige maatregelen hebben we besloten om de conferentie volledig digitaal te gaan aanbieden. Het ochtendprogramma zal als stream uitgezonden worden. In de middag zullen de workshops via Zoom worden gehouden. Onder Aanvullende Informatie vindt u de meest actuele informatie. 

INSCHRIJVEN

 

THEMA: Dikke Ikke

De schaduwkanten van het individualisme

Tot ver in de vorige eeuw gold ook bij ons ‘doctor nows best’. Geleidelijk is daar verandering in gekomen en is er nu veel aandacht voor de autonomie van de patiënt. Dit heeft veel positieve verbeteringen gebracht in de geneeskunde. De persoonlijke afwegingen van de patiënt worden nu duidelijk meegenomen in de medische besluitvorming. Deze toegenomen aandacht voor autonomie en individualiteit is niet uniek voor de geneeskunde maar een brede maatschappelijke ontwikkeling.

In ons werk merken we ook wat de keerzijde is van deze ontwikkelingen. We krijgen vaker te maken met wens-geneeskunde. We worden geconfronteerd met diverse vormen van agressie. En daarnaast krijgen steeds duidelijker te zien hoe wijdverbreid de eenzaamheid is, in alle lagen van de bevolking. Als geneeskunde student of arts staan we natuurlijk met beide benen in diezelfde maatschappij. Wellicht beïnvloedt dit ook de manier waarop wij met onze patiënten en collega’s omgaan en leveren we zelf onze bijdrage aan deze ontwikkelingen.

Tijdens deze conferentie willen we graag stil staan bij de schaduwkanten van de nadruk op autonomie en individualisme. Wat zit er achter deze ontwikkelingen in de maatschappij? Kunnen we van daaruit mogelijk een antwoord vinden op deze negatieve ontwikkelingen, zonder daarbij de mooie kanten van autonomie teniet te doen? Daarnaast willen we in de workshops praktisch stilstaan bij de verschillende aspecten die raken aan ons dagelijks werk. 

 

Ochtendprogramma

Naast de positieve kanten van meer aandacht voor de autonomie wordt de verharding van de samenleving vaak ook toegeschreven aan de individualisering die hieruit voortkomt. Harry Kunneman beschrijft een maatschappij vol Dikke-ikke’s die steeds meer bestaat uit losse individuen die niet meer goed een gemeenschap kunnen vormen. Waar komt deze drang naar individualisme vandaan? Filosoof Maarten Verkerk zal in zijn lezing laten zien hoe autonomie en individualiteit een belangrijke plaats zijn gaan innemen in onze huidige maatschappij. Daarbij wil hij laten zien dat mensen in relaties uiteindelijk beter tot hun recht komen. Daarom wil hij pleiten voor een relationele visie op autonomie.

 

 

 

De bijbel is geschreven in een context waarin het individualisme nauwelijks een rol speelde. De rol die autonomie en individualiteit zijn gaan spelen in de huidige maatschappij, zijn niet meer weg te denken. Is de Bijbel, in de huidige post-moderne en grotendeels post-christelijke samenleving nog wel bruikbaar als inspiratiebron? Met name als we nadenken over de spanning tussen gemeenschap en individu? Arjen Zijderveld, staf werker studenten en theoloog, wil er voor pleiten dat dit nog zeker mogelijk is. Daarbij wil hij, aan de hand van de metafoor van de zorgzame vader/moeder laten zien hoe wij als arts kunnen omgaan met deze spanning tussen maatschappelijke belangen en het belang van de individuele patiënt. 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS

In de middag volgt er een workshopprogramma digitaal via Zoom. 

 

Omgaan met een klacht – Als arts doe je je uiterste best om goede zorg te leveren, zowel qua inhoud als in de omgang met je patiënten. Dat neemt niet weg dat het soms anders loopt. In zo'n geval lukt het niet altijd om er in een goed gesprek met elkaar uit te komen. De patiënt zit dan, in zijn ziekte en afhankelijkheid, in een extra kwetsbare positie. Daarom zijn klachten- of geschillencommissie in het leven geroepen, of kan de patiënt in ernstige gevallen naar het tuchtcollege. Dit zijn belangrijke instrumenten voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg en het beschermen van de patiënt. Dat neemt niet weg dat het krijgen van een (tucht)klacht voor veel artsen zeer belastend is. Daarnaast worden via social media en internet ook steeds vaker klachten geuit over zorgverleners. Jolanda van Boven heeft een juridische adviesbureau en en heeft zitting gehad in diverse kachtencommissie en een geschilleninstantie. Vanuit haar ervaring zal ze de deelnemer meenemen langs de route van een klacht. Kan je het voorkomen en hoe ga je ermee om als er toch een klacht komt? Daarbij ook zijdelings aandacht voor de steeds grotere rol die internet en social media zijn gaan spelen.

 

Help, een agressieve patient – Een van de schaduwkanten van individualisme is dat we in de spreekkamer steeds meer worden geconfronteerd met agressie. Vaak is het een uiting van angst, zorgen en ongerustheid. Maar regelmatig krijg je de indruk dat het ook wordt ingezet als middel om iets voor elkaar te krijgen. Door de emoties die het bij je zelf en je collega's oproept is het vaak lastig hier goed mee om te gaan. In deze workshop willen we de deelnemers een handreiking geven hoe praktisch om te gaan met agressie in de spreekkamer. De workshop zal worden verzorgd door Huub Buijssen. Hij is onder andere, auteur, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. Met zijn trainingsbureau heeft hij ruime ervaring in het geven van trainingen, o.a. over omgaan met agressie. In deze workshop zal hij aandacht geven aan hoe je agressie kan voorkomen. Mocht het toch zover komen, dan zal hij aan d hand van uw eigen ervaringe u laten zien hoe u (beter) kan omgaan met agressie. 

 

Eenzaamheid in de praktijk  – Groeiend individualisme kan jammer genoeg ook leiden tot toename van eenzaamheid. Er is veel aandacht voor eenzaamheid onder ouderen, maar het is een probleem dat veel breder voorkomt bij alle lagen van de samenleving en alle leeftijden. Dat is een punt van zorg. Zeker omdat we steeds meer beseffen wat het belang van betekenisvolle relaties in het ervaren van gezondheid. Het vormt bijvoorbeeld een van de pijlers van de positieve gezondheid zoals door Machteld Huber geïntroduceerd in Nederland. Als arts hebben we vaak niet in de gaten dat iemand eenzaam kan zijn, en als we het in de gaten hebben blijft het vaak een worsteling hoe je patiënten kan helpen op dit vlak. Wipkje Marchal-Schaafsma en Arnoud Scherff hebben vanuit hun werk, als ambulant hulpverlender bij het Leger des Heils, veel ervaring met mensen die eenzaam zijn. Samen met een ervaringsdeskundige zullen zij op een praktische wijze stil staan bij diverse aspecten die een rol spelen bij eenzaamheid. 

 

Carrière in perspectief – Als geneeskundestudent en artsen staan wij midden in deze maatschappij. Dat betekent dat wij ook meegroeien in de focus op autonomie en individualisme. Dit beïnvloedt ook de manier waarop wij in ons vak staan, en hoe wij omgaan met onze patiënten en collega’s. Hoe positioneer je bijvoorbeeld jezelf als je graag wilt meedingen aan die felbegeerde opleidingsplek zonder dat het ellebogenwerk wordt? Hoe zorg, je zeker in deze tijden, ook goed voor jezelf? Want een arts die goed wil zijn voor de patiënt, het verplegend personeel en collega’s, moet eerst weten hoe hij of zij goed kan zijn voor zichzelf. Daarnaast hoort bij groeien in je vak dat je groeit in leidinggeven, want dit werk doe je eigenlijk nooit alleen. Paul Donderservaren coach en medeoprichter van xpand, zal praktisch en interactief met u nadenken hoe je als student en arts een balans kan vinden in je carrière.

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Programma - digitaal

9.30 uur             Start conferentie
                            Ochtendprogramma met lezingen door Maarten Verkerk en Arjen Zijderveld en 
12.00uur            Ledenvergadering ( alleen toegankelijk voor leden van CMF-Nederland)

12.30 uur           Lunch-pauze

13.30 uur           Workshopprogramma met twee rondes van een uur, via Zoom
16.00 uur           Einde conferentie. 

 

Ochtendprogramma

Het ochtendprogramma zal gestreamed worden. Het programma zal bestaan uit een openingen, twee lezingen en aan het einde van de ochtend de ledenvergadering. Het programma is ruim opgezet met muzikale intermezzo's, mogelijkheid tot het stellen van vragen en interactieve elementen. 

 

Middagprogramma

De workshops in de middag zullen door de workshopleiders via zoom gegeven worden. Zoom biedt prachtige mogelijkheden om ook digitaal interactief met elkaar in een onderwerp te verdiepen. Omdat het toch intensiever is dan bij een fysieke bijeenkomst, houden we de groepen wel kleiner. Er zijn dus minder workhop-plekken beschikbaar dan normaal. Schrijf u dus tijdig in. Van te voren ontvangt u de uitnodigingen voor de zoomsessies waar u zich voor hebt ingeschreven. 

 

Mogelijkheid tot volgen van alleen het ochtendprogramma

Om voldoende interactie te waarborgen zullen er minder workshop-plekken beschikbaar zijn. Om die reden hebben we besloten om het ook mogelijk te maken om alleen het ochtendprogramma te volgen. Mocht de accreditatie toegekend worden, dan is het ochtendprogramma ook apart geaccrediteerd. Op die manier heeft u, mochten de workshops (van uw keuze) volgeboekt zijn, toch de mogelijkheid een deel van de conferentie mee te maken.

 

Deelnemersbijdrage

Volledige conferentie (inclusief workshops)

€ 75 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 25 - voor arts-assistenten
€ 5 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 120 - voor niet-leden
€ 40 - voor arts-assistenten die geen lid zijn
€ 10 - voor studenten die geen lid zijn

 

Alleen ochtendprogramma

€ 38 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 15 - voor arts-assistenten
€ 0 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 70 - voor niet-leden
€ 25 - voor arts-assistenten die geen lid zijn
€ 5 - voor studenten die geen lid zijn


Accreditatie

De conferentie is als algemene nascholing (ABAN) voor alle drie de clusters geaccrediteerd voor 3 punten. 1 punt voor het ochtendprogramma, 2 punten voor het workshopprogramma. 

Om in aanmerking te komen voor accreditatie-punten van het ochtendprogramma dient u naar aanleiding van de lezing van Maarten Verkerk enkele vragen te beantwoorden. U dient dan 70% van de vragen goed te beantwoorden om in aanmerking te komen voor accreditatie. 

 

INSCHRIJVEN

 

Agenda

17

Apr
CMF Studentencongres

09:00, Gouda of online

29

May

01

Jul
ICMDA World Congress 2023

10:00, Arusha, Tanzania

Meer items...

Lid worden