CMF Nederland

Jaarverslag

Hieronder vindt u ons meest recente jaarverslag.

Ons jaarverslag bestaat uit de volgende delen:

algemeen jaarverslag 2016

Inleiding

We kunnen terugkijken op een mooi verenigingsjaar. We danken hiervoor onze Here God, die ons deze zegen geeft.

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd en ook kwam het blad IDDG weer vier keer uit. Daarnaast werden er voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een nieuw opgezette geaccrediteerde cursus christelijke medische ethiek. Deze zal bestaan uit een reeks avonden en zal 2017 starten.

Na jarenlange groei in de ledenaantal zien we nu voor het eerst een lichte daling van het aantal leden.

Opnieuw kwamen we met enige regelmaat in de media en konden zo onze stem laten horen in het medisch-ethische debat. Er wordt steeds meer een verzoek gedaan tot deelname aan gespreksgroepen en brainstorm sessies etc. Helaas hebben we hier niet altijd voldoende mankracht voor, maar het toont wel aan dat we steeds meer als een serieuze gesprekspartner worden gezien.

In 2016 hebben een aantal bestuursveranderingen plaatsgevonden. Nieuwe beleidspunten zullen in 2017 verder gestalte krijgen. Het CMF-kantoor is afgelopen jaar verhuisd naar Houten, we huren daar nu een vertrek in de GGZ-locatie van De Hoop. Daarnaast is de website ook geheel vernieuwd, het is weer een mooi visitekaartje van de vereniging!

Hieronder komt achtereenvolgens aan bod:

 • conferenties
 • cursus Medische ethiek
 • IDDG
 • studentenwerk
 • bestuur
 • arts-assistenten
 • artsenkringen
 • aantal leden
 • internationaal
 • externe relaties
 • CMF in de media
 • beleidsplan voor 2016

Conferenties

Studentencongres

Het studentencongres van 2016 werd dit jaar in het laatste weekend van januari gehouden en had als thema “Ik Dokter, Dus Ik Ben”. Er werd gekozen voor een heel weekend, zodat er voldoende ruimte was voor zowel gesprek en ontspanning als ook lezingen en workshops. De opkomst was met vijftig deelnemers erg goed en net als voorgaande jaren is het voor de deelnemers weer een intensieve en opbouwende ervaring die hen helpt om geïnspireerd verder de studie te vervolgen.

Arts-assistentenweekend

Voor de tweede keer werd er een arts-assistentenweekend georganiseerd. Dit jaar was het thema “No Pressure”. Met meer dan vijftig deelnemers werd ook dit weekend goed bezocht.

Voorjaarsconferentie

Helaas ging de voorjaarsconferentie in verband met te weinig aanmeldingen niet door. Mogelijk dat de presentatie van het thema, de vorm van het congres (forum) en het feit dat het vlak na het arts-assistentenweekend werd gehouden oorzaken hiervoor zijn. Omdat tijdens de voorjaarsconferentie ook altijd het Algemene Ledenvergadering gehouden wordt, werd dit verplaatst naar een avond in mei. Door de als positief ervaren gedachtewisseling met de circa 20 deelnemers wordt overwogen dit soort sessies verspreid in het land te gaan houden.

Najaarsconferentie

Op 29 oktober werd in ’t Hoge Licht in Driebergen een conferentie gehouden over het thema “Roeping”, met als ondertitel: “Arts zijn in roerige tijden, bij een steeds meer marktgerichte zorg”.

Ds. René van Loon en psychiater Remke van Staveren waren de hoofdsprekers, waarna deelnemers ’s middags aan een aantal boeiende workshops konden deelnemen.

Internationaal

In diverse landen werden internationale conferenties gehouden. Hieraan namen vanuit Nederland ook een aantal CMF-leden deel. Zo werd dit jaar het CMF/IMDA Western Europe Junior Doctor’s Conference in Nederland gehouden, hier namen ook een aantal CMF-leden aan deel. Bestuurlijke inbreng wordt met enorme inzet verzorgd door Rick Paul als algemeen secretaris van ICMDA Eurasia in welk bestuursorgaan Bert Nanninga onze Nederlandse vertegenwoordiger is.

International Saline trainingen

In 2016 werden geen international saline trainingen gegeven bij gebrek aan docenten hiervoor.

Cursus medische ethiek

In 2016 heeft er geen cursus christelijke medische ethiek plaats gevonden. Wel werden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe cursus welke in 2017 plaatsvindt en weer uit vijf avonden zal bestaan. Voor het eerst kunnen artsen daar ook accreditatiepunten krijgen en eveneens voor het eerst zullen ook enkele theologiestudenten deelnemen.

In Dienst der Genezing

In 2016 kwam er weer een prachtige reeks nummers van IDDG, In Dienst der Genezing, uit:

 • Maart: Christelijk zorg in ons Nederland
 • Juni: Volmaakt gemaakt
 • September: Geweten: voordeel of oordeel?
 • December: (on)gewenst

De redactie van IDDG bestond eind 2016 uit de volgende personen:

 • Willemien Smelt-Westerhuis, hoofdredacteur;
 • Caroline Hildering, eindredacteur;
 • Barend Florijn, Joanne Hogendoorn, Dianne Nolen en Frans Mast, redacteuren;
 • Jeroen Krijnsen, fotoredactie.

Studentenwerk

Het studentenwerk is altijd voor CMF een speerpunt geweest. We zijn dan ook blij met de inzet van steeds weer nieuwe medewerkers voor de ‘stedengroepen’ in de diverse faculteitssteden en het studentenbestuur. Voorzitter van dat bestuur is Corine Lustig. Zij werd hierbij ondersteund door Rebekka Struik, eerst als medebestuurslid en erna tijdelijk als stafwerker.

Naast het congres in januari is op 1 oktober een toerustingsdag georganiseerd met als thema “christen-zijn en carrière”. Dit werd erg goed ontvangen. Naar aanleiding van de presentaties wordt er materiaal geschreven welke gebruikt kan worden voor een kring.

Bestuur

Het bestuur van CMF Nederland bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:

 • Paul Lieverse, voorzitter
 • Ria Kwakernaak, penningmeester
 • Bart Borreman, secretaris
 • Martin van Brakel (beoogd opvolger penningmeester vanaf 2017)
 • Bert Nanninga, bestuurslid

Het bestuur werd ondersteund door:

 • Ytina Wolthuis, studentenwerker tot juli 2016
 • Rebekka Struik, studentenwerker vanaf juli 2016
 • Willem Lock, artsenwerker
 • Wilke Hardeman, secretarieel medewerker  

Hierbij willen we alle medewerkers nogmaals hartelijk danken voor hun inzet!

Arts-assistenten

Contactpersonen in de regio/ in het ziekenhuis voor nieuwe arts-assistenten

In 2013 is besloten op zoek te gaan naar artsen die contactpersoon willen zijn in hun ziekenhuis en/of regio voor nieuwe arts-assistenten. Het is de bedoeling dat een dergelijke contactpersoon contact opneemt met een nieuwe arts-assistent om kennis te maken. Daarna blijft deze contact­persoon beschikbaar voor vragen en/of andere voorkomende zaken. Het bestuur heeft in 2014 een start gemaakt met de samenstelling van deze lijst met contactpersonen. In 2016 gaan we hiermee verder.

Het boek Foundations als afstudeercadeau

Voor alle net afgestudeerde artsen is besloten namens CMF een cadeau beschikbaar te stellen in de vorm van het boek Foundations – a survival guide for junior doctors.

In 2017 zal de focus gelegd worden op het versterken van het netwerk van de arts-assistenten. Dit kan vorm gegeven worden door het organiseren van borrels en eendaagse (inhoudelijke) activiteiten.

Artsenkringen

Er zijn diverse artsenkringen. Sommige daarvan bestaan al lang, andere pas kort. De frequentie van bij elkaar komen en het programma verschilt per artsenkring. Momenteel zijn er kringen in:

 • Amsterdam (speciaal voor arts-assistenten);
 • De Gelderse Vallei (wordt gecoördineerd door Nico Wolswinke)
 • Groningen (arts-assistenten groep en intervisie groep);
 • Rotterdam (voornamelijk voor arts-assistenten en coassistenten)
 • De regio Gorinchem (ook soms een ontbijtsamenkomst);
 • Utrecht (speciaal voor arts-assistenten).

Er komen regelmatig vragen over kringen om zich bij aan te sluiten. Hierbij loopt het aantal mensen dat hiervoor een start wil maken nogal achter. Om deze reden wil CMF niet alleen kringmateriaal ontwikkelen maar ook praktische hulp bieden bij het opstarten van een artsenkring.

Aantal leden

Na een jarenlange stijging van het aantal leden is dit jaar een kleine daling gezien. Eén van de oorzaken is dat de wanbetalers na herhaaldelijk oproep tot betalen werden geschrapt als lid. Daarentegen zijn er nog steeds meer inschrijvers dan actieve uitschrijvers (23 tegen 21 leden)

De ontwikkeling van het aantal leden sinds 2002 is hieronder weergegeven.

Datum

Artsen

Studenten

Totaal

31 december 2002

234

48

282

31 december 2003

235

60

295

31 december 2004

233

84

317

31 december 2005

253

101

354

31 december 2006

275

132

407

31 december 2007

309

137

446

31 december 2008

325

154

479

31 december 2009

335

153

488

31 december 2010

367

145

512

31 december 2011

379

141

520

31 december 2012

395

138

533

31 december 2013

405

136

541

31 december 2014

409

134

543

31 december 2015

416

146

562

31 december 2016

421

129

550

ICMDA-Eurasia

De ICMDA, International Christian Medical and Dental Association, is onderverdeeld in regio’s. CMF Nederland is ingedeeld bij de regio Eurasia. We worden door Bert Nanninga, bestuurslid van CMF, vertegenwoordigd binnen het bestuur van de regio ICMDA-Eurasia.

Ons Nederlandse CMF-lid Rick Paul vervult binnen deze samenwerking de functie van general secretary. Naast bestuurlijk werk houdt dit veel reizen in, internationale contacten onderhouden en ondersteunen van nieuwe initiatieven van veelal jonge verenigingen. We zoeken naar een (jonge) arts die hierin een taak zou kunnen gaan vervullen als medewerker van Rick.

CMF en externe relaties

Opnieuw heeft CMF veel contact gehad met andere christelijke organisaties. Voorbeelden zijn het Platform Zorg om leven, de NPV, Geloof in Zorg, Lindeboom Instituut en het NVPPP. Met de laatste vereniging wordt overlegd om in de toekomst tot een gezamenlijk congres te komen.

Meerdere leden geven door deelname aan genoemde en andere organisaties gestalte aan een groeiend netwerk. Hierin heeft ook de “Ethiekkring” die twee keer per jaar bij elkaar komt een functie.

Vermeldenswaardig is dat eind 2016 een nieuw boek van het Lindeboomreeks verscheen met als titel “Lijden en volhouden” onder redactie van prof. dr. Theo Boer en dr. Dick Mul. Laatstgenoemde redactielid is CMF-lid en heeft net als de voorzitter van CMF, Paul Lieverse, een bijdrage aan de inhoud geleverd. CMF steunde de uitgave financieel door voor alle leden een exemplaar af te nemen.

Ook was het in 2016 opnieuw voor CMF-leden mogelijk om met korting een verzekering bij Pro Life Zorgverzekeringen af te sluiten. Naast deze korting maakt Pro Life voor ieder CMF-lid die een verzekering afsluit ook nog een bepaald bedrag over naar CMF.

CMF in de media

Ook in 2016 hebben CMF-leden hun stem (namens CMF of op persoonlijke titel) een aantal keer mogen laten horen in de media. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een column in het Reformatorisch Dagblad (tweemaal dit jaar: Als je zorgverlener verslaafd is, 16 januari, en Stervenszorg kent steeds meer opties, 24 september);
 • Niet bang voor de dood (interview met onze voorzitter in het Reformatorisch Dagblad, 29 april).

Beleidsplan CMF Nederland voor 2017 en verder

Het bestuur wil zich inzetten in het continueren en versterken van de beleidspunten die reeds vastgesteld zijn.

We krijgen als vereniging veel verzoeken tot deelname een presentaties, brainstormsessies en gesprekskringen. Helaas zullen we veel verzoeken moeten weigeren. We zullen in 2017 weer alle activiteiten en externe verzoeken toetsen aan het doel en de missie van CMF om zo te bepalen of we als vereniging hulp kunnen toezeggen mede gelet op de beschikbaarheid van (bestuurs)leden en andere medewerkers.

Het is de bedoeling dat we met betrekking tot het innen van de contributiegelden meer gaan werken met automatische incasso’s om zo het aantal wanbetalers en het aantal herhalingen van verzoeken tot betaling te minimaliseren. Hieraan gekoppeld zal het systeem van de ledenadministratie verbeterd worden.

Bart Borreman, secretaris CMF Nederland

 

Agenda

25

Jan
Artsenkring Gelderse Vallei

20:00, mail de coördinator

26

Jan

27

Jan
Arts-assistenten Winter Event

14:30, ...in bossige omgeving

21

Aug
ICMDA 2018 World Congress

12:00, Hyderabad, India

Meer items...

Lid worden